top of page

Introduction We nemen de bescherming van de gegevens van de gebruikers van onze website zeer serieus en verbinden ons ertoe om de informatie die gebruikers ons verstrekken in verband met het gebruik van onze website (gezamenlijk: "digitale activa") te beschermen. Bovendien verplichten we ons om uw gegevens te beschermen en te gebruiken volgens de toepasselijke wetgeving.

Deze privacyverklaring legt onze praktijken uit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens bij het gebruik van onze digitale activa (de "diensten") wanneer u via uw apparaten toegang hebt tot de diensten.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw gegevens volledig begrijpt voordat u onze diensten gebruikt. Als u deze verklaring hebt gelezen, volledig begrijpt en niet akkoord gaat met onze werkwijze, moet u het gebruik van onze digitale activa en diensten stopzetten. Door onze diensten te gebruiken, erkent u de voorwaarden van deze privacyverklaring. Het verdere gebruik van de diensten vormt uw instemming met deze privacyverklaring en eventuele wijzigingen daarvan.

In deze privacyverklaring komt u te weten:

Hoe we gegevens verzamelen

Welke gegevens we verzamelen

Waarom we deze gegevens verzamelen

Met wie we de gegevens delen

Waar de gegevens worden opgeslagen

Hoe lang de gegevens worden bewaard

Hoe we de gegevens beschermen

Hoe we omgaan met minderjarigen

Updates of wijzigingen in het privacybeleid

Welke gegevens verzamelen we? Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die we kunnen verzamelen:

Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces of die wordt verzameld via het gebruik van onze diensten ("niet-persoonsgebonden gegevens"). Niet-persoonsgebonden gegevens maken geen identificatie van de afzender mogelijk. Niet-persoonsgebonden gegevens die we verzamelen, bestaan voornamelijk uit technische en samengevoegde gebruikersinformatie.

Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen, informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd of waarmee u met redelijke inspanningen kunt worden geïdentificeerd ("persoonsgegevens"). Persoonsgegevens die we via onze diensten verzamelen, kunnen informatie omvatten die van tijd tot tijd wordt aangevraagd, zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en meer. Wanneer we persoonsgegevens combineren met niet-persoonsgebonden gegevens, worden deze gegevens door ons behandeld als persoonsgegevens zolang ze in combinatie voorkomen.

Hoe verzamelen we gegevens? Hieronder volgen de belangrijkste methoden die we gebruiken om gegevens te verzamelen:

We verzamelen gegevens bij het gebruik van onze diensten. Dus wanneer u onze digitale activa bezoekt en diensten gebruikt, kunnen we het gebruik, sessies en gerelateerde informatie verzamelen, registreren en opslaan.

We verzamelen gegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks via een communicatiekanaal contact met ons opneemt (bijvoorbeeld een e-mail met opmerkingen of feedback).

Zoals hieronder beschreven, kunnen we gegevens van derden verzamelen.

We verzamelen gegevens die u verstrekt wanneer u zich via een derde partij zoals Facebook of Google aanmeldt voor onze diensten.

Waarom verzamelen we deze gegevens? We kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

om onze diensten aan te bieden en te exploiteren;

om onze diensten te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren;

om te reageren op uw feedback, verzoeken en wensen en hulp te bieden;

om verzoeken en gebruikerspatronen te analyseren;

voor interne, statistische en onderzoeksdoeleinden;

om onze mogelijkheden voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren;

om schendingen te onderzoeken en onze voorwaarden en beleidsregels te handhaven, evenals om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of wettelijke bevelen;

om updates, nieuws, promotiemateriaal en andere informatie met betrekking tot onze diensten aan u over te brengen. Voor promotionele e-mails kunt u zelf beslissen of u deze wilt blijven ontvangen. Zo niet, klik dan gewoon op de afmeldlink in deze e-mails.

Met wie delen we deze gegevens? We kunnen uw gegevens delen met onze dienstverleners om onze diensten te exploiteren (bijvoorbeeld het opslaan van gegevens via hostingdiensten van derden, het verstrekken van technische ondersteuning, enz.).

We kunnen uw gegevens ook onder de volgende omstandigheden openbaar maken: (i) om onwettige activiteiten of ander wangedrag te onderzoeken, te detecteren, te voorkomen of ertegen op te treden; (ii) om onze rechten te verdedigen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid, evenals de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen; (iv) in geval van een verandering van controle bij ons of een van onze gelieerde ondernemingen (door fusie, overname of aankoop van (wezenlijke) activa, enz.); (v) om uw gegevens vast te leggen, op te slaan en/of te beheren via bevoegde derde partijen (bijvoorbeeld cloudserviceproviders) voor zover dit redelijk is voor zakelijke doeleinden; (vi) om gezamenlijk met derden te werken aan de verbetering van uw gebruikerservaring. Ter voorkoming van misverstanden willen we erop wijzen dat we niet-persoonsgebonden gegevens naar eigen goeddunken kunnen overdragen aan derden of anderszins kunnen gebruiken.

Cookies en vergelijkbare technologieën Wanneer u onze diensten bezoekt of er toegang toe krijgt, machtigt u derden om webbakens, cookies, pixeltags, scripts en andere technologieën en analyse-services ("trackingtechnologieën") te gebruiken. Deze trackingtechnologieën kunnen derden in staat stellen om automatisch uw gegevens te verzamelen om de browse-ervaring op onze digitale activa te verbeteren, de prestaties te optimaliseren en een op maat gemaakte gebruikerservaring te garanderen, evenals voor beveiligings- en fraudepreventiedoeleinden.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Categorie: De gebruiker is NIET verbonden met een advertentieservice Zonder uw toestemming zullen we uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens niet delen met reclamebedrijven of advertentienetwerken.

Waar slaan we de gegevens op? Niet-persoonsgebonden gegevens

Houd er rekening mee dat onze bedrijven, evenals onze betrouwbare partners en dienstverleners, over de hele wereld zijn gevestigd. Voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, slaan en verwerken we alle niet-persoonsgebonden gegevens die we verzamelen in verschillende rechtsgebieden.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan, Israël en andere rechtsgebieden wereldwijd zoals vereist voor de juiste levering van onze diensten en/of wettelijk voorgeschreven (zoals hieronder nader toegelicht).

Hoe lang worden de gegevens bewaard? Houd er rekening mee dat we de verzamelde gegevens zullen bewaren zolang dit nodig is om onze diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

We kunnen op elk moment naar eigen goeddunken onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hoe beschermen we de gegevens? De hostingdienst voor onze digitale activa biedt ons het online platform waarmee we onze diensten kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op veilige servers achter een firewall en er wordt veilige HTTPS-toegang geboden tot de meeste delen van de diensten via de opslag, databases en algemene toepassingen van onze hostingprovider.

Ondanks de genomen maatregelen en inspanningen van zowel ons als onze hostingprovider kunnen we geen absolute bescherming en absolute veiligheid van de gegevens garanderen die u uploadt, publiceert of op andere wijze aan ons of anderen verstrekt.

Om deze reden verzoeken wij u om veilige wachtwoorden in te stellen en ons of anderen bij voorkeur geen vertrouwelijke informatie te verstrekken waarvan openbaarmaking naar uw mening aanzienlijke of langdurige schade zou kunnen veroorzaken. Omdat e-mail en instant messaging niet als veilige communicatievormen worden beschouwd, vragen we u ook om geen vertrouwelijke informatie via een van deze communicatiekanalen door te geven.

Hoe gaan we om met minderjarigen? De diensten zijn niet bedoeld voor gebruikers die nog niet de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. We zullen bewust geen gegevens van kinderen verzamelen. Als u nog niet meerderjarig bent, dient u de diensten niet te downloaden of te gebruiken en ons geen informatie te verstrekken.

We behouden ons het recht voor om op elk moment een leeftijdsverificatie te verlangen, zodat we kunnen controleren of minderjarigen onze diensten gebruiken. In geval van kennisneming dat een minderjarige onze diensten gebruikt, kunnen we deze gebruikers de toegang tot onze diensten ontzeggen en blokkeren, en kunnen we alle gegevens over deze gebruiker die bij ons zijn opgeslagen, verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan zoals hieronder beschreven contact met ons op.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in de privacyverklaring zijn uiteengezet en alleen als we ervan overtuigd zijn dat:

het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst (bijvoorbeeld om u de diensten zelf of klantenondersteuning of technische ondersteuning te bieden);

het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, of

het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om onze rechtmatige zakelijke belangen te ondersteunen (op voorwaarde dat dit te allen tijde op een evenredige manier gebeurt en uw privacyrechten worden gerespecteerd).

Als inwoner van de EU hebt u mogelijk recht op:

bevestiging of persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt, en toegang tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens en bepaalde aanvullende informatie aanvragen;

verzoeken om persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;

verzoeken om correctie van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen;

verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens;

bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons;

verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of

een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Houd er echter rekening mee dat deze rechten beperkingen kunnen hebben en onderworpen kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten. Als u algemene vragen hebt over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan zoals hieronder aangegeven contact met ons op.

Bij het leveren van de diensten kunnen we gegevens grensoverschrijdend overdragen aan gelieerde bedrijven of andere derden en van uw land/jurisdictie naar andere landen/jurisdicties wereldwijd. Door de diensten te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw gegevens buiten de EER.

Als u in de EER woont, zullen uw persoonlijke gegevens alleen worden overgedragen aan locaties buiten de EER als we ervan overtuigd zijn dat er een adequaat of vergelijkbaar beschermingsniveau voor persoonsgegevens bestaat. We zullen passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we passende contractuele regelingen hebben met onze externe partijen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om het risico van ongeoorloofd gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw persoonlijke gegevens te minimaliseren en dat deze externe partijen te allen tijde handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten volgens de Californische consumentenprivacywetgeving

Als u de diensten gebruikt als inwoner van Californië, heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en verwijdering van uw gegevens te verzoeken onder de Californische consumentenprivacywetgeving (California Consumer Privacy Act; "CCPA").

Om uw recht op toegang en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen, leest u hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen.

We verkopen geen persoonlijke gegevens van gebruikers voor de doeleinden en doeleinden van de CCPA.

Updates of wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd herzien; de op de website gepubliceerde versie is altijd actueel (zie vermelding "Laatst bijgewerkt"). We vragen u om dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we een melding plaatsen op onze website. Als u de diensten blijft gebruiken na ontvangst van een melding van wijzigingen op onze website, wordt dit beschouwd als uw bevestiging en instemming met de wijzigingen in het privacybeleid en stemt u in met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Contact

Als u algemene vragen hebt over de diensten of de gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op via:

Naam: Benno König

Adres: Torenstraat 17C 3764CK SOEST

E-mailadres: BHK-industries@gmx.net

DISCLAIMER

De hierin opgenomen informatie vervangt geen juridisch advies en u moet hier niet uitsluitend op vertrouwen. Specifieke vereisten met betrekking tot wettelijke definities en beleidslijnen kunnen variëren van staat tot staat en/of van rechtssysteem tot rechtssysteem. Zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden, bent u verantwoordelijk voor het zorgen dat uw diensten in overeenstemming zijn met de voor u relevante wetgeving en deze naleven.

Om ervoor te zorgen dat u volledig voldoet aan uw wettelijke verplichtingen, raden we u ten zeerste aan professioneel advies in te winnen om een beter begrip te krijgen van de specifieke vereisten die voor u gelden.

bottom of page